งานประกันคุณภาพการศึกษา

หมวด: หมวดงานประกันคุณภาพ เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User

                          sar21 02
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร   

ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf ไฟล์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabayดาวน์โหลดเอกสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สถาบันฯ)

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษา
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกต่อสาธารณะ

มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำสถาบัน
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ

    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิาการแก่สังคม

 มาตรฐานที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

    ตัวบ่งชี้  4.1  ระบบกลไกการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ

    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารงานตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน

    ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ความร่วมมือกับภาคประกอบการ

    ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


Document, file, icon, zip icon - Free download on Iconfinder ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
เอกสารประกอบตามตัวบ่งชี้
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   
   

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf ไฟล์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabayดาวน์โหลดเอกสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563(หลักสูตร)

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso กระบวนการรับนักศึกษา
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso กระบวนการรับนักศึกษา (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso การประกันคุณภาพการศึกษา ป.ตรี (PPT)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวอย่างการคำนวณ บช.2.1
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso รายงานการประเมินตนเอง (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันฯ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีประเมินคุณภาพอาจารย์
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบรายงานคุณภาพบัณฑิต
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีการคำนวณทดสอบ ICT
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบบัณฑิตภาวะการมีงานทำบัณฑิต
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 3.2
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบบันทึกข้อมูลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา
Document, file, icon, zip icon - Free download on Iconfinder ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


 
 ฮิต: 4137