^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

งานการและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

Facebook

facebook 0012

 

Login Form

 PR 13 09 64 pR 27 08 64 OK

PR 13 08 64 ok ok

banner bg inno 02
ivene 4 calendar 2021 02

1 5 63

header news buy

     ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
●ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
● ประชาพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
● เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 703/2564 การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2)
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

header news information 1

 งานสร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 6
● สอศ.จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ( ตามหลักสูตรก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
● วท.ชลบุรี จับมือ สถานประกอบการชั้นนำ ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านโลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง และยานยนต์ไฟฟ้า
● สอศ. ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอาชีพ และมีงานทำ
 สอศ. ร่วมกับ บ.สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดอบรมด้านเครื่องปรับอากาศ เพื่อฝึกประสบการณ์จริง
● สอศ.จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

header news activity

   ●   การประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  

  ●   โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2563 (พิธีลงนามเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563)

   ●   โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563   
   ●  การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ

   ●  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
      ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21"

นายกสภาสถาบัน

1111
        
นายนิยม ศรีวิเศษ

           นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

222

     นายลิขิต พลเหลา
       ผู้อำนวยการสถาบัน

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

เครื่องมือบริหารหลักสูตร

courses icon4

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

images1

การประกันคุณภาพการศึกษา

sar21 03

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

122005
TodayToday51
YesterdayYesterday157
All_DaysAll_Days122005