^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


อาชีวะ สร้างชาติ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

facebook 0012

 

Login Form

bn 14 10 2020   02

 

1 5 63

 pr001
 
   ●  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   ●  ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2)  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
   ●  ยืนยันความประสงค์ขอลดระดับตำแหน่งในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

  
   ● คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

   รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ANNUAL REPORT 2019)

   ● 
IVENE 4 1st Conference Proceeding 
   ●  ติดตามข้อมูล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข   
     ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 1) 
     แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
     เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์

header news buy
       
      ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
   
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง
)
    ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
  


       
ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน สิงหาคม 2563
    ซื้อเครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ

   ● วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ180000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2563 

   ● ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    
   ● ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อปกปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อผ้าต่วนสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อเข็มวิทยะฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างปรับปรุงบ้านพักสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ● ซื้อหน่วยประมวลผลกลางซีพียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อวัสดุเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       

header news information 1

 

     สอศ.สั่งปิดวิทยาลัยอาชีวะทุกแห่งในระยอง แต่ยังคงเรียนตามปกติผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทำความสะอาดป้องกันเชื้อโควิด   
     คอร์สเรียนวิชาชีพด้วยตัวเองออนไลน์ (ฝึกอาชีพใน 14 วัน กักกัน COVID-19 ฟรี)
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 

   ●  สอศ. ผนึกกำลัง กลุ่มเซ็นทรัล กรมการจัดหางาน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านค้าปลีกและบริการ
     อาชีวะจัดแข่งขันทักษะ โครงการ T- TEP ครั้งที่ 25
   ●  สอศ.จับมือ ไก่ทอดเคเอฟซี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหารจานด่วน
   ●  สอศ.จับมือ 3 สถาบันชั้นนำ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองรับศตวรรษที่ 21
   ●  สอศ.จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ส่งเสริมผู้เรียนอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการ
   ●  นายกเยี่ยมชมนิทรรศการ และการให้บริการชุมของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   ●  สอศ. ลงพื้นที่ประสานเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาวิชาชีพ       
   ●  สอศ. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
   ●  โครงการวันครู  ครั้งที่  64  พ.ศ.  2563  
     แจ้งปัญหาการใช้งาน Uninet เพื่อทราบและดำเนินการด่วน 
     รมว. ศธ. เปิดงานพิธีสมโภชน์พระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
     นายกชื่นชมเด็กอาชีวศึกษา 
     ต้อนรับ แชมป์ อาร์บิน 2020 
     อาชีวะขับเคลื่่อนจุดเน้น ตั้งเป้ารับผู้เรียนสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
     นักเรียน สนใจ สมัครโควต้าเรียนต่อสายอาชีวศึกษา มากกว่า 5,000 คน 

header news activity

   ●   โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2563 (พิธีลงนามเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563)
   ●   โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563   
   ●  การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ

   ●  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
     ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21"

นายกสภาสถาบัน

1111
        
นายนิยม ศรีวิเศษ

           นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

222

     นายลิขิต พลเหลา
       ผู้อำนวยการสถาบัน

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

เครื่องมือบริหารหลักสูตร

courses icon4

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

images1

รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน

aaaa

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

081033
TodayToday89
YesterdayYesterday118
All_DaysAll_Days81033