สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

tn pun 01

แผนยุทธศาสตร์ 62-66


ᐅ 
แผนปฏิบัติการประจำปี

plan2561 1          plan2562 1         plan 2563  02  

      แผนปฏิบัติการประจำปี 2561                             แผนปฏิบัติการประจำปี 2562                          แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
cover 2021   02 plan               
plan book 65 1       plan 66 page 0001

       แผนปฏิบัติการประจำปี 2564                            แผนปฏิบัติการประจำปี 2565                            แผนปฏิบัติการประจำปี 2566

 

Cover page of the government action plan 2024

 

      แผนปฏิบัติการประจำปี 2567

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Annual Report - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn pun 02