งานวิจัย

หมวด: หมวดงานวิจัย
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เขียนโดย Super User

 

วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาปีที่2 ฉบับที่1

ปกวารสาร ปี2.1

 

วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 1

issn

 วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่2 ฉบับที่ 2ปกวารสาร  ปี2.2

 

 วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

warasarn2 copy

    งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 1 new 0020055

new 0020055

 

 

          งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งbanner bg inno 01

      งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 2

      เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์
A0125 2021  03

 

 การประชุมวิชาการ ระดับชาต เทคโนโลยีและ

             นวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7  7zc VET copy 2

                     

 

 

                                     ผลงานวิจัยทั้งหมด

ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/64

                    

 

             

          การประชุมวิชาการ สถาบันฯ ครั้งที่ 1

inno 01 01    

             

เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพจธ์

หมวด: หมวดงานวิจัย
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564
เขียนโดย Super User
 

เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์

ผลงานวิจัยของสถาบัน

หมวด: หมวดงานวิจัย
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2559
เขียนโดย Super User

- การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- การพัฒนาวินัยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

- การสอนวิชางานแก็สรถยนต์ 2101-9002

- การกลั่นน้ำมันจากพลาสติก 2

- การทดลองสมรรถนะเครื่องยนต์สูบเดียวที่ใช้น้ำมันดีเซลสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิง 2

- การทดลองสมรรถนะเครื่องยนต์สูบเดียวที่ใช้น้ำมันดีเซลสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิง

- การทดสอบเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์กับเครื่องยนต์เล็กแบบสูบเดียวโดยใช้กะลามะพร้าว

- การทดสอบเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์กับเครื่องยนต์เล็กแบบสูบเดียวโดยใช้เศษไม้เฟอร์นิเจอร์

- การทดสอบเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์กับเครื่องยนต์เล็กแบบสูบเดียวโดยใช้เศษไม้ยูคาลิปตัส

- การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์

- การพัฒนาเตาปฏิกรณ์เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก

- เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์แบบติดตั้งอุปกรณ์ลดความชื้น

- เครื่องบีบอัดกระป๋องด้วยระบบนิวเมติกส์

- เครื่องร่อนทรายสำหรับงานก่อสร้าง

- เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

- เครื่องอัดกระป๋องด้วยระบบนิวเมติกส์แบบต่อเนื่อง

- เตาเผาถ่านชีวมวล 2

- เตาเผาถ่านชีวมวล

งานวิจัยครั้งที่ 1

หมวด: หมวดงานวิจัย
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
เขียนโดย Super User

 1 5 63

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

1ระบบลงทะเบียน
2. กำหนดการส่งผลงาน และกำหนดการจัดงาน
3. รายละเอียดและขัอกำหนดส่งผลงาน
4. ต้นแบบการเขียนบทความวิจัย
5. ตัวอย่างการเขียนบทความวิจัย
6. คำชี้แจงและแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย
7. โปสเตอร์งานวิจัย
8. ไฟล์จัดทำไวนิล
9.   IVENE4 POSTER TEMPLATE      (วัสดุที่ใช้จัดทำโปสเตอร์  คือ  สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด หรือติดโฟมบอร์ด)
10. IVENE4 POSTER TEMPLATE 2   (วัสดุที่ใช้จัดทำโปสเตอร์  คือ  สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด หรือติดโฟมบอร์ด)

11. สูจิบัตร
12. เกณฑ์และแบบประเมินภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย
13. รายชื่อโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
14. IVENE 4 1st Conference Proceeding 
15. ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยผู้ผ่านการพิจารณา

0012