ผลงานวิจัยของสถาบัน

หมวด: หมวดงานวิจัย เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User

- การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- การพัฒนาวินัยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

- การสอนวิชางานแก็สรถยนต์ 2101-9002

- การกลั่นน้ำมันจากพลาสติก 2

- การทดลองสมรรถนะเครื่องยนต์สูบเดียวที่ใช้น้ำมันดีเซลสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิง 2

- การทดลองสมรรถนะเครื่องยนต์สูบเดียวที่ใช้น้ำมันดีเซลสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิง

- การทดสอบเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์กับเครื่องยนต์เล็กแบบสูบเดียวโดยใช้กะลามะพร้าว

- การทดสอบเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์กับเครื่องยนต์เล็กแบบสูบเดียวโดยใช้เศษไม้เฟอร์นิเจอร์

- การทดสอบเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์กับเครื่องยนต์เล็กแบบสูบเดียวโดยใช้เศษไม้ยูคาลิปตัส

- การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์

- การพัฒนาเตาปฏิกรณ์เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก

- เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์แบบติดตั้งอุปกรณ์ลดความชื้น

- เครื่องบีบอัดกระป๋องด้วยระบบนิวเมติกส์

- เครื่องร่อนทรายสำหรับงานก่อสร้าง

- เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

- เครื่องอัดกระป๋องด้วยระบบนิวเมติกส์แบบต่อเนื่อง

- เตาเผาถ่านชีวมวล 2

- เตาเผาถ่านชีวมวล

ฮิต: 15755