ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2564
เขียนโดย Super User

ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ64

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย Super User

temp   01


ระบบเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564temp   05

ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย Super User

temp   01ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

● จ้างป้ายชื่อสำนักงานภายในสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อสาย HDML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพัก โรงเก็บของ และหน้าอาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อเทปแลคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อเสาสแแตนเลส โดยวิธีเฉพาะ
● ซื้อท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ 210,000 กม. โดยวิธีเฉพาะ
● จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อชุดกล้อง Video Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อธงชาติไทย 6090 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
● จ้างโลโก้สถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างป้ายไวนิลโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ 200,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างโปสเตอร์งานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ 180,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างติดตั้งซ่อมอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อถาดใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง temp   05


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ64

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย Super User

temp   01


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
● ประชาพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
● เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 703/2564 การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2)
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
temp   05

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มกราคม 2563
เขียนโดย Super User

        
ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

 จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน สิงหาคม 2563
 ซื้อเครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ
● วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ180000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
● ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อปกปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อผ้าต่วนสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อเข็มวิทยะฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างปรับปรุงบ้านพักสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
● ซื้อหน่วยประมวลผลกลางซีพียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อวัสดุเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ180000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
●  ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
●  จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
●  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
●  ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อปกปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อผ้าต่วนสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อเข็มวิทยะฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างปรับปรุงบ้านพักสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อหน่วยประมวลผลกลางซีพียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
● ซื้อวัสดุเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง