ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2564
เขียนโดย Super User

ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ64

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย Super User

temp   01


ระบบเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564temp   05

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2564
เขียนโดย Super User

ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

-ซื้อเครื่องปรับอากาศ

-จ้างเหมาเดินสายเมนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

-จัอซื้อเครื่องปริ้นเตอร์

-ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 66 (สำนักผู้อำนวยการสถาบัน)

-ซื้อวัสดุสำนักงาน V-net

- พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ

- ค่าถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 66

- วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

- บัตรพลาสติกสีขาว

- ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2566

- น้ำมันเชื้อเพลิง (3)

- วัสดุงานบริการยานยนต์ไฟฟ้า (2)

- วัสดุงานหลักสูตร

- วัสดุงานอาชีวศึกษาบัณฑิต

- วัสดุยานยนต์ไฟฟ้า

- วัสดุสำนักงาน 2566 (2)

- สาย HDMI

- ถอดล้างแอร์และเติมน้ำยาแอร์

- วัสดุงานบริการยานยนต์ไฟฟ้า

- ป้ายไวนิล MOU

- วัสดุสำนักงาน 2566

- สีกันซึม

- วัสดุยานพาหนะ (3)

ป้ายประชุมวิชาการระดับชาติ (2)

วัสดุซ้อมย่อยรับปริญญา (2)

ป้ายซ้อมรับปริญญา 

- ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน)

- ซ่อมแซมรถตู้ (2)

- วัสดุซ้อมย่อยรับปริญญา 

- ป้ายไวนิลทรงพระเจริญ

- เข็มวิทยฐานะ

- ซ่อมแซมรถตู้ 

- ป้ายประชุมวิชาการระดับชาติ

- เครื่องปรับอากาศ 

- ชุดกาแฟ  

- น้ำมันเชื้อเพลิง (2)  

- วัสดุงานบ้านงานครัว 

- ป้ายชื่อสายคล้องสกรีนตราสถาบัน 

- วัสดุยานพาหนะ (2)

- สูจิบัตรการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2566 สำนักอำนวยการ

- ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2566 สำนักอำนวยการ

- น้ำมันเชื่อเพลิง

- วัสดุยานพาหนะ

- ตรวจเช็คระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิด

- ซื้อตู้เก็บเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (อาชีวศึกษาบัณฑิต)

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักอำนวยการ)

- ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 สำนักอำนวยการ

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำนักอำนวยการ

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2565 สำนักอำนวยการ

- ป้ายไวนิลรับสมัครนักศึกษา 2566

- ซื้อวัสดุยานพาหนะ

ซื้อวัสดุงานอาคารปี 66

ซื้อคูลเลอร์น้ำ

ซ่อมแอร์รถตู้สถาบัน

ซ่อมแซมประตูอาคารวิทยบริการ

จัดซื้อหมึกพิมพ์HP GT52

ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง

ป้ายMOU

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ64

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย Super User

temp   01


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
● ประชาพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
● เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 703/2564 การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2)
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
temp   05