งานวิจัยครั้งที่ 1

หมวด: หมวดงานวิจัย เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User

 1 5 63

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

1ระบบลงทะเบียน
2. กำหนดการส่งผลงาน และกำหนดการจัดงาน
3. รายละเอียดและขัอกำหนดส่งผลงาน
4. ต้นแบบการเขียนบทความวิจัย
5. ตัวอย่างการเขียนบทความวิจัย
6. คำชี้แจงและแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย
7. โปสเตอร์งานวิจัย
8. ไฟล์จัดทำไวนิล
9.   IVENE4 POSTER TEMPLATE      (วัสดุที่ใช้จัดทำโปสเตอร์  คือ  สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด หรือติดโฟมบอร์ด)
10. IVENE4 POSTER TEMPLATE 2   (วัสดุที่ใช้จัดทำโปสเตอร์  คือ  สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด หรือติดโฟมบอร์ด)

11. สูจิบัตร
12. เกณฑ์และแบบประเมินภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย
13. รายชื่อโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
14. IVENE 4 1st Conference Proceeding 
15. ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยผู้ผ่านการพิจารณา

0012

ฮิต: 5494