การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565