งานวิจัย

หมวด: หมวดงานวิจัย เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Super User

          issn

   

         วารสารวิจัยบและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

           S 24805386 0

         

         วารสารวิจัยบและพัฒนาอาชีวศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

new 0020055
       งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 1 

banner bg inno 01

 

         งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 3


        งานประชุมวิชาการ วิจัยฯ ระดับชาติครั้งที่ 2

A0125 2021  03
         เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์
   

 

 

ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/64
                            ผลงานวิจัยทั้งหมด

              

 

inno 01 01    

                การประชุมวิชาการ สถาบันฯ ครั้งที่ 1

ฮิต: 3715