^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

งานการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

Facebook

facebook 0012

 

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ว 631  นำส่งประกสศรายชื่ออบรมยานยนต์สมัยใหม 1

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 1

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

20240607094749885

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (เ 1

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน

Augmented Realityสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประชาพิจารย์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้

เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน

Augmented Reality จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567

ประกาศ 21.5.67 page 0001

 

6. ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (แก้ไข)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที page 0001

 

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารอำนวยการและพื้นที่ทางเดินชั้นดาดฟ้า

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 5 67

 

ประการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 page 0001

 

ประการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี

ผสานโลกเสมือนAugmented Reality

ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality page 0001

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออหเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลปรพโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลปรพโยชน์ร่วมกัน page 0001

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี

ผสานโลกเสมือน Augmented Reality

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการและพื้นที่ทางเดินชั้นดาดฟ้า

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานีด้วยวิถีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20240402134609485 page 0001

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality จำนวน 1 ชุด

231      ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ page 0001

 

ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง คุณสมบัติครูผู้สอน คณาจารย์ อาจารย์ประจำ อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พิเศษ ครูฝึกในสถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนและตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2567

ประกาศ สอฉ.4 เรื่องคุณสมบัติครูผู้สอน คณาจา page 0001

 

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

20240103144058006 page 0001

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม ที่สมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประกาศรายชื่อผู้มรคุณสมบัติ ที่เข้ารับการสรรหาผอ สถาบัน page 0001
 

 

 

ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการคักเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

https://drive.google.com/.../18AGOMylPF1mQbg1jXkuikMWw-a9...

410623608 833938251864862 9084465469728988408 n

 


Regulations home page
 
 
 
 
 
 
 
Announcement of exam results 1
 
 
 announce page 0001 
 
 
 
2.3.66
 
20230301172006694 page 0001
20230228165603028 page 0002

0001 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

Dr. page 0002

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


PR 13 08 64 ok ok

header news buy

     ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
●ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
● ประชาพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
● เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 703/2564 การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2)
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

header news information 1

 งานสร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 6
● สอศ.จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ( ตามหลักสูตรก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
● วท.ชลบุรี จับมือ สถานประกอบการชั้นนำ ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านโลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง และยานยนต์ไฟฟ้า
● สอศ. ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอาชีพ และมีงานทำ
 สอศ. ร่วมกับ บ.สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดอบรมด้านเครื่องปรับอากาศ เพื่อฝึกประสบการณ์จริง
● สอศ.จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

header news activity

    การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1/2565 

    การประชุมสภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่๗/๒๕๖๔

  ● การประชุมวิชาการนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Online
    การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2564
   การประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 

  ●  โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2563 (พิธีลงนามเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563)

   ● โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563
   ●  การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ

   ●  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 256
      ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21"

นายกสภาสถาบัน

1111
        
นายนิยม ศรีวิเศษ

           นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

02 พื้นหลัง

     นายประดิษ  พาชื่น
       ผู้อำนวยการสถาบัน

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

เครื่องมือบริหารหลักสูตร

courses icon4

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

images1

งานประกันคุณภาพ

 sar21 01

Screenshot 2021 10 10 085849

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

716799
TodayToday11005
YesterdayYesterday12630
All_DaysAll_Days7167993