^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

งานการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

facebook 0012

 

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ว 631  นำส่งประกสศรายชื่ออบรมยานยนต์สมัยใหม 1

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 1

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

20240607094749885

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (เ 1

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน

Augmented Realityสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประชาพิจารย์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้

เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน

Augmented Reality จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567

ประกาศ 21.5.67 page 0001

 

6. ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (แก้ไข)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที page 0001

 

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารอำนวยการและพื้นที่ทางเดินชั้นดาดฟ้า

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 5 67

 

ประการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 page 0001

 

ประการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี

ผสานโลกเสมือนAugmented Reality

ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality page 0001

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออหเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลปรพโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลปรพโยชน์ร่วมกัน page 0001

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี

ผสานโลกเสมือน Augmented Reality

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการและพื้นที่ทางเดินชั้นดาดฟ้า

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานีด้วยวิถีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20240402134609485 page 0001

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน Augmented Reality จำนวน 1 ชุด

231      ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ page 0001

 

ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง คุณสมบัติครูผู้สอน คณาจารย์ อาจารย์ประจำ อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พิเศษ ครูฝึกในสถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนและตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2567

ประกาศ สอฉ.4 เรื่องคุณสมบัติครูผู้สอน คณาจา page 0001

 

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

20240103144058006 page 0001

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม ที่สมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประกาศรายชื่อผู้มรคุณสมบัติ ที่เข้ารับการสรรหาผอ สถาบัน page 0001
 

 

 

ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการคักเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

https://drive.google.com/.../18AGOMylPF1mQbg1jXkuikMWw-a9...

410623608 833938251864862 9084465469728988408 n

 


Regulations home page
 
 
 
 
 
 
 
Announcement of exam results 1
 
 
 announce page 0001 
 
 
 
2.3.66
 
20230301172006694 page 0001
20230228165603028 page 0002

0001 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

Dr. page 0002

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


PR 13 08 64 ok ok

header news buy

     ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
●ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
● ประชาพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
● เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 703/2564 การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2)
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

header news information 1

 งานสร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 6
● สอศ.จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ( ตามหลักสูตรก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
● วท.ชลบุรี จับมือ สถานประกอบการชั้นนำ ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านโลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง และยานยนต์ไฟฟ้า
● สอศ. ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอาชีพ และมีงานทำ
 สอศ. ร่วมกับ บ.สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดอบรมด้านเครื่องปรับอากาศ เพื่อฝึกประสบการณ์จริง
● สอศ.จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

header news activity

    การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1/2565 

    การประชุมสภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่๗/๒๕๖๔

  ● การประชุมวิชาการนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Online
    การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2564
   การประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 

  ●  โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2563 (พิธีลงนามเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563)

   ● โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563
   ●  การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ

   ●  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 256
      ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21"

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เนื่องในวโรกาส
         วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา มหาราช 

tn IMG 5817  tn IMG 5872  tn IMG 5873

tn IMG 5918  tn IMG 5942  tn IMG 5999

tn IMG 6001  tn IMG 6005  tn IMG 6015

tn IMG 6022  tn IMG 6043  tn IMG 6047  

tn IMG 6524  tn IMG 6578  tn IMG 6583 tn IMG 6620  tn IMG 6623  tn IMG 5977

นายกสภาสถาบัน

1111
        
นายนิยม ศรีวิเศษ

           นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

02 พื้นหลัง

     นายประดิษ  พาชื่น
       ผู้อำนวยการสถาบัน

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

เครื่องมือบริหารหลักสูตร

courses icon4

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

images1

งานประกันคุณภาพ

 sar21 01

Screenshot 2021 10 10 085849

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

727787
TodayToday15080
YesterdayYesterday29711
All_DaysAll_Days7277872