การประกันคุณภาพ

หมวด: หมวดงานประกันคุณภาพ เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Super User

                          sar21 02
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร   

        

ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf ไฟล์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabayดาวน์โหลดเอกสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สถาบันฯ)

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษา
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกต่อสาธารณะ
มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำสถาบัน

 มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

มาตรฐานที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้  4.1  ระบบกลไกการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

 มาตรฐานที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารงานตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ความร่วมมือกับภาคประกอบการ

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

Document, file, icon, zip icon - Free download on Iconfinder ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
เอกสารประกอบตามตัวบ่งชี้
 

ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf ไฟล์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabayดาวน์โหลดเอกสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563(หลักสูตร)

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso กระบวนการรับนักศึกษา
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso กระบวนการรับนักศึกษา (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso การประกันคุณภาพการศึกษา ป.ตรี (PPT)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวอย่างการคำนวณ บช.2.1
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso รายงานการประเมินตนเอง (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันฯ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีประเมินคุณภาพอาจารย์
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบรายงานคุณภาพบัณฑิต
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีการคำนวณทดสอบ ICT
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบบัณฑิตภาวะการมีงานทำบัณฑิต
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 3.2
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบบันทึกข้อมูลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา
Document, file, icon, zip icon - Free download on Iconfinder ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

 
 


ฮิต: 1430