แบบฟอร์มต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 02 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Super User

1.แบบคำร้องทั่วไป
2.บบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
3.แบบคำร้องขอลงทะเบียน
4.แบบคำร้องขอลาพักการศึกษารักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา
5.แบบคำร้องขอเพิ่มถอนวิชาเรียน
6.แบบคำร้องขอทะเบียนบัณฑิต
7.แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
8.แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
9.แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา
10.แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา
11.แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน
12.แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ
13.แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์
14.แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง
15.แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
16.แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
17.แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา