การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1

หมวด: งานวิจัย22 เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

1. ระบบลงทะเบียน
2. กำหนดการส่งผลงาน และกำหนดการจัดงาน
3. รายละเอียดและขัอกำหนดส่งผลงาน
4. ต้นแบบการเขียนบทความวิจัย
5. ตัวอย่างการเขียนบทความวิจัย
6. คำชี้แจงและแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย
7. โปสเตอร์งานวิจัย
8. ไฟล์จัดทำไวนิล
9.   IVENE4 POSTER TEMPLATE      (วัสดุที่ใช้จัดทำโปสเตอร์  คือ  สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด หรือติดโฟมบอร์ด)
10. IVENE4 POSTER TEMPLATE 2   (วัสดุที่ใช้จัดทำโปสเตอร์  คือ  สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด หรือติดโฟมบอร์ด)

11. สูจิบัตร
12. เกณฑ์และแบบประเมินภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย
13. รายชื่อโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

 

0012

ฮิต: 2533