พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาในสังกัด และ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด

หมวด: กิจกรรมของสถาบัน
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558
เขียนโดย Super User

              พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สถานศึกษาในสังกัด และ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวังปลาบู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ในวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เพื่อผลิต       และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการและสนองตอบนโยบายของรัฐบาล

 

          ah       aa

 

      

         ac        af

 

 

                                       ag        ad

  

  

  


 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ

หมวด: กิจกรรมของสถาบัน
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558
เขียนโดย Super User

                  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563       ณ ห้องประชุมวังปลากระโห้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉีงเหนือ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาสมรรถนะครูฝึกในสถานประอบการและครูนิเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รุ่นที่ 1 จำนวน 19 หลักสูตร ใน 7 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และได้รับใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการและใบรับรองครูนิเทศก์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากร คือ

1. ดร. อภิชาติ  อนุกูลเวท  ครู คศ. 3 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
2. ดร. ดาวประกาย  ระโส  ครู คศ.3 
3. นายสมพร  บุญริน  ครู คศ. 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
4. นางสาวสุปาณี วงศ์พระจันทร์ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ให้เกียรติ บรรยายการพัฒนาครูนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการ ในหัวข้อ ดังนี้ 

1. แนะนำการจัดการเรียนการสอนด้วย E-Training
2. การสมัครสมาชิก และเข้า E-Training
3. การจัดการเรียนการสอน E-Training
4. การตรวจงานและดูคะแนน
5. การส่งออกผลการเรียน
6. แบบฝึกการปฏิบัติ

 

   312

   568

 

   71113

 

   14124

   

  

โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563

หมวด: กิจกรรมของสถาบัน
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558
เขียนโดย Super User

              สถาบันการอาชีวศึกาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สอดคล้องตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 10 ระดับการปฏิบัติในการดำเนินการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

IMG 5185

 

IMG 5204

 

IMG 5204

 

IMG 5248

 

IMG 5253

 

IMG 5276

 

IMG 5305

 

IMG 5313

 

IMG 5466

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


 

การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมวด: กิจกรรมของสถาบัน
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558
เขียนโดย Super User

              สถาบันการอาชีวศึกาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เนื่องด้วย สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กำลังขยับเข้าใกล้สู่ระดับการระบาดใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้การควบคุมพื้นที่และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สถาบันฯ จึงได้ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

92989348 666958064116872 7115764875275534336 n

93396226 273924526960464 2687621123146776576 n

 

92623710 2474187759487129 6832017044821508096 n

 

92696158 227602661685265 3057476382096359424 n

 

92663827 518140475545641 9209053852840493056 n      

92614027 494604211419176 1622953628740354048 n

 

93396226 273924526960464 2687621123146776576 n


 

โครงการ 3 มิถุนายน 63

หมวด: กิจกรรมของสถาบัน
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558
เขียนโดย Super User

              สถาบันการอาชีวศึกาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดโครงการเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2563 (พิธีลงนามเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวังปลาชะโด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 

 

 IMG 6502

 

IMG 6500

 

IMG 6498

 

 2

 

1

IMG 6478

 

11

 

13

 

14


IMG 53621