^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


อาชีวะ สร้างชาติ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

Login Form

header news information

  ประกาศจากสถาบันฯ

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิตในการซ้อมใหญ่และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๐

  การยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ๑. ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอจบการศึกษา
    ๒. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  
    ๓. คำร้องขอจบการศึกษา
    ๔. เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้จบการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
    ตามมาตรา ๒๓(๔) ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและครูหรืออาจารย์ประจำ
    ๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
        ตามมาตรา ๒๓(๔)
    ๒. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๒๓ (๔)
    ๓. กำหนดการสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๒๓ (๔)
● ผลงานวิจัย การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
● คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับปริญญาตรี ๒๕ สาขาวิชา
๑.   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์            ๑๔. สาขาวิชาการตลาด 
๒.   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า                ๑๕. สาขาวิชาการจัดการคหกรรม
๓.   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    ๑๖. สาขาวิชาช่างทองหลวง
๔.   สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง             ๑๗. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
๕.   สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์              ๑๘. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
๖.   สาขาวิชาการบัญชี                           ๑๙. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๗.   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              ๒๐. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๘.   สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช             ๒๑. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
๙.   สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก                   ๒๒. สาขาวิชาโลจิสติกส์
๑๐. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์            ๒๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
๑๑. สาขาวิชาการโรงแรม                        ๒๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
๑๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ๒๕. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
๑๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ      ภาคผนวก
งานนิเทศก์วิชาการ ๒๕๕๙          
ENG เรียนภาษาอังกฤษ ๒๔ ชม
การอ่านงบการเงิน             
การพัฒนาหุ่นยนต์
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ๒๕๕๙   
● แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเเละจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

dir1

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

016350
TodayToday30
YesterdayYesterday35
All_DaysAll_Days16350