^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


อาชีวะ สร้างชาติ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

Login Form

  ประกาศจากสถาบันฯ

***New รายงานโครงการร่วมใจช่วยเหลือน้ำท่วม
เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน อ.พรรษา
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
     บทความเรื่อง  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้
     บทความเรื่อง  สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้
     บทความเรื่อง  ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ
     บทความเรื่อง  ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ
     บทความเรื่อง  สร้างรั้วทับคลอง 


ารสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
   ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
   ๒. ใบสมัคร 
        ๒.๑ สผอ. ๑
        ๒.๒ สผอ. ๒
        ๒.๓ สผอ. ๓
   ๓. กำหนดการ

- คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑
-  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-  เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์
-  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   หน้าปก
   ส่วนที่ ๑ บทนำ
   ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน
   ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการ
   แผนภูมิการบริหารงานสถาบัน
   ปกหลัง

การรายงานการเงินในระบบ GFMIS

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 
   - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
      - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
    - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
    - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๖๒

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
    - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
    - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
    - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
    - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

    - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
    - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
    - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐      

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
     - เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๐
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๐

 
รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับปริญญาตรี ๒๕ สาขาวิชา
๑.   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์           
๒.   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า                 
๔.   สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง             
๕.   สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์              
๖.   สาขาวิชาการบัญชี                           
๗.   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              
๘.   สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช             
๙.   สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก                   
๑๐. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์            
๑๑. สาขาวิชาการโรงแรม                        
๑๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
๑๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ      
๑๔. สาขาวิชาการตลาด 
๑๕. สาขาวิชาการจัดการคหกรรม
๑๖. สาขาวิชาช่างทองหลวง
๑๗. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
๑๘. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
๑๙. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๒๐. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๒๑. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
๒๒. สาขาวิชาโลจิสติกส์
๒๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
๒๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
๒๕. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
       ภาคผนวก

header news buy

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
-  ซื้อยางรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างซ่อมแซ่มสายไฟฟ้าของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างตรวจสภาพรถตู้ครบระยะ 140,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อหมึกพิมพ์ Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างถ่ายเอกสารเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างป้ายไวนิลพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อกาวแท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อธงผ้าร่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  
ซื้อกระดาษกาวสองหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างถ่ายเอกสารสีขาวดำ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ชุดครุยคณาจารย์พร้อมเข็มตราสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  เครื่องอ่านบาร์โค๊ดแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  แทนลามิเนท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา ขนาด ๒๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  วัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จัดจ้างทำคู่มือนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อใบปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  เสนอราคาอุปกรณ์ ทำบัตรนักศึกษา
-  จ้างถ่ายเอกสารปริ้นขาวดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  โครงการชื้อชุดดอกสว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-  โครงการจ้างถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  โครงการจ้างป้ายไวนิลรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     
- โครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  โครงการ ซื้อชุดเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูปสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ซึ้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศสถาบัน

-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ตำบุลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
-  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ตำบุลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ตำบุลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


header news information 1


-   ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สอศ.(เขตทั่วไป)
-  ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน  ภาคใต้ฯสังกัด สอศ.
-  แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
-  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเเละจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

dir1

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

เครื่องมือบริหารหลักสูตร

courses icon4

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

images1

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

046716
TodayToday34
YesterdayYesterday53
All_DaysAll_Days46716