อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ

หมวด: กิจกรรมของสถาบัน เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Super User

                  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563       ณ ห้องประชุมวังปลากระโห้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉีงเหนือ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาสมรรถนะครูฝึกในสถานประอบการและครูนิเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รุ่นที่ 1 จำนวน 19 หลักสูตร ใน 7 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และได้รับใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการและใบรับรองครูนิเทศก์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากร คือ

1. ดร. อภิชาติ  อนุกูลเวท  ครู คศ. 3 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
2. ดร. ดาวประกาย  ระโส  ครู คศ.3 
3. นายสมพร  บุญริน  ครู คศ. 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
4. นางสาวสุปาณี วงศ์พระจันทร์ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ให้เกียรติ บรรยายการพัฒนาครูนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการ ในหัวข้อ ดังนี้ 

1. แนะนำการจัดการเรียนการสอนด้วย E-Training
2. การสมัครสมาชิก และเข้า E-Training
3. การจัดการเรียนการสอน E-Training
4. การตรวจงานและดูคะแนน
5. การส่งออกผลการเรียน
6. แบบฝึกการปฏิบัติ

 

   312

   568

 

   71113

 

   14124

   

  

ฮิต: 1742