ครุภัณฑ์มาตรฐาน ๒๕ สาขาวิชา

หมวด: ครุภัณฑ์มาตรฐาน 25 สาขาวิชา เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 15 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User

รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับปริญญาตรี ๒๕ สาขาวิชา
๑.   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์           
๒.   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า                 
๔.   สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง             
๕.   สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์              
๖.   สาขาวิชาการบัญชี                           
๗.   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              
๘.   สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช             
๙.   สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก                   
๑๐. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์            
๑๑. สาขาวิชาการโรงแรม                        
๑๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
๑๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ      
๑๔. สาขาวิชาการตลาด 
๑๕. สาขาวิชาการจัดการคหกรรม
๑๖. สาขาวิชาช่างทองหลวง
๑๗. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
๑๘. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
๑๙. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๒๐. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๒๑. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
๒๒. สาขาวิชาโลจิสติกส์
๒๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
๒๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
๒๕. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
       ภาคผนวก

ฮิต: 487