เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 02 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Super User

1.การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
2.การขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถาบันการอาชีวศึกษา
3.การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.การ ขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
5.การ รับสมัคร คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา