^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


อาชีวะ สร้างชาติ

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

งานการและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

facebook 0012

 

Login Form


inno 2021 03
inno 2021 02
06 01 64 1

 

1 5 63

header news buy

     ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
   ● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ● ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
   ● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
    คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
  ● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
  ● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ● เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 703/2564 การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2)
  ● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
   ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  

        ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

   
 จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน สิงหาคม 2563
    ซื้อเครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ

   ● วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ● จ้างตรวจสภาพรถครบระยะ180000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2563 

   ● ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    
   ● ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อปกปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อผ้าต่วนสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อเข็มวิทยะฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างปรับปรุงบ้านพักสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ● ซื้อหน่วยประมวลผลกลางซีพียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ● ซื้อวัสดุเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       

header news information 1

 

     สอศ.สั่งปิดวิทยาลัยอาชีวะทุกแห่งในระยอง แต่ยังคงเรียนตามปกติผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทำความสะอาดป้องกันเชื้อโควิด   
     คอร์สเรียนวิชาชีพด้วยตัวเองออนไลน์ (ฝึกอาชีพใน 14 วัน กักกัน COVID-19 ฟรี)
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 

   ●  สอศ. ผนึกกำลัง กลุ่มเซ็นทรัล กรมการจัดหางาน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านค้าปลีกและบริการ
     อาชีวะจัดแข่งขันทักษะ โครงการ T- TEP ครั้งที่ 25
   ●  สอศ.จับมือ ไก่ทอดเคเอฟซี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหารจานด่วน
   ●  สอศ.จับมือ 3 สถาบันชั้นนำ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองรับศตวรรษที่ 21
   ●  สอศ.จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ส่งเสริมผู้เรียนอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการ
   ●  นายกเยี่ยมชมนิทรรศการ และการให้บริการชุมของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   ●  สอศ. ลงพื้นที่ประสานเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาวิชาชีพ       
   ●  สอศ. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
   ●  โครงการวันครู  ครั้งที่  64  พ.ศ.  2563  
     แจ้งปัญหาการใช้งาน Uninet เพื่อทราบและดำเนินการด่วน 
     รมว. ศธ. เปิดงานพิธีสมโภชน์พระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
     นายกชื่นชมเด็กอาชีวศึกษา 
     ต้อนรับ แชมป์ อาร์บิน 2020 
     อาชีวะขับเคลื่่อนจุดเน้น ตั้งเป้ารับผู้เรียนสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
     นักเรียน สนใจ สมัครโควต้าเรียนต่อสายอาชีวศึกษา มากกว่า 5,000 คน 

header news activity

   ●   โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2563 (พิธีลงนามเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563)
   ●   โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563   
   ●  การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ

   ●  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
     ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21"

นายกสภาสถาบัน

1111
        
นายนิยม ศรีวิเศษ

           นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

222

     นายลิขิต พลเหลา
       ผู้อำนวยการสถาบัน

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

เครื่องมือบริหารหลักสูตร

courses icon4

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

images1

รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน

aaaa

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

090746
TodayToday31
YesterdayYesterday113
All_DaysAll_Days90746