งานประกันคุณภาพการศึกษา

หมวด: งานประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User


                          งานประกันคุณภาพการศึกษา

sar21 02

ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf ไฟล์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabayดาวน์โหลดเอกสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา (สถาบันฯ)

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิต
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาทุนหลักสูตร
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กลไกลบริหารและพัฒนางานวิจัย
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำสถาบัน
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการแก่สังคม
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกลการทำนุบำรองศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
Document, file, icon, zip icon - Free download on Iconfinder ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf ไฟล์ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabayดาวน์โหลดเอกสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา (หลักสูตร)

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso กระบวนการรับนักศึกษา
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso กระบวนการรับนักศึกษา (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso การประกันคุณภาพการศึกษา ป.ตรี (PPT)

Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ตัวอย่างการคำนวณ บช.2.1
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso รายงานการประเมินตนเอง (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันฯ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีประเมินคุณภาพอาจารย์
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบรายงานคุณภาพบัณฑิต
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso บัญชีการคำนวณทดสอบ ICT
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบบัณฑิตภาวะการมีงานทำบัณฑิต
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (PDF)
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 3.2
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso แบบบันทึกข้อมูลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
Docs Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา
Document, file, icon, zip icon - Free download on Iconfinder ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


 
 ฮิต: 507