^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


อาชีวะ สร้างชาติ

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

งานการและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

yy4e6d

คู่มือประชาชน

9zhMXIjKFvfO

Facebook

facebook 0012

 

Login Form

ivene 4 calendar 2021 02
inno 2021 02
student 2021  01

 

1 5 63
inno 01 01

 pr001
   
    ●  ไฟล์ข้อมูลแบบป้ายประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา 2563
  ●  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   ●  ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2)  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

   ● คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
   รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ANNUAL REPORT 2019)

   ● 
IVENE 4 1st Conference Proceeding 
   ●  ติดตามข้อมูล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข   
     ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 1) 
     แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
     เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์

header news buy

     ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
●ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
● ประชาพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
● เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 703/2564 การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2(ครั้งที่ 2)
● ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
temp   01

temp   02temp   03temp   04

header news information 1

 

     สอศ.สั่งปิดวิทยาลัยอาชีวะทุกแห่งในระยอง แต่ยังคงเรียนตามปกติผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทำความสะอาดป้องกันเชื้อโควิด   
     คอร์สเรียนวิชาชีพด้วยตัวเองออนไลน์ (ฝึกอาชีพใน 14 วัน กักกัน COVID-19 ฟรี)
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 

   ●  สอศ. ผนึกกำลัง กลุ่มเซ็นทรัล กรมการจัดหางาน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านค้าปลีกและบริการ
     อาชีวะจัดแข่งขันทักษะ โครงการ T- TEP ครั้งที่ 25
   ●  สอศ.จับมือ ไก่ทอดเคเอฟซี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหารจานด่วน
   ●  สอศ.จับมือ 3 สถาบันชั้นนำ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองรับศตวรรษที่ 21
   ●  สอศ.จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ส่งเสริมผู้เรียนอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการ
   ●  นายกเยี่ยมชมนิทรรศการ และการให้บริการชุมของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   ●  สอศ. ลงพื้นที่ประสานเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาวิชาชีพ       
   ●  สอศ. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
   ●  โครงการวันครู  ครั้งที่  64  พ.ศ.  2563  
     แจ้งปัญหาการใช้งาน Uninet เพื่อทราบและดำเนินการด่วน 
     รมว. ศธ. เปิดงานพิธีสมโภชน์พระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
     นายกชื่นชมเด็กอาชีวศึกษา 
     ต้อนรับ แชมป์ อาร์บิน 2020 
     อาชีวะขับเคลื่่อนจุดเน้น ตั้งเป้ารับผู้เรียนสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
     นักเรียน สนใจ สมัครโควต้าเรียนต่อสายอาชีวศึกษา มากกว่า 5,000 คน 

header news activity

   ●   โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2563 (พิธีลงนามเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563)
   ●   โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563   
   ●  การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ

   ●  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
     ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21"

รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับปริญญาตรี ๒๕ สาขาวิชา
๑.   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์           
๒.   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า                 
๔.   สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง             
๕.   สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์              
๖.   สาขาวิชาการบัญชี                           
๗.   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              
๘.   สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช             
๙.   สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก                   
๑๐. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์            
๑๑. สาขาวิชาการโรงแรม                        
๑๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
๑๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ      
๑๔. สาขาวิชาการตลาด 
๑๕. สาขาวิชาการจัดการคหกรรม
๑๖. สาขาวิชาช่างทองหลวง
๑๗. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
๑๘. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
๑๙. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๒๐. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๒๑. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
๒๒. สาขาวิชาโลจิสติกส์
๒๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
๒๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
๒๕. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
       ภาคผนวก

นายกสภาสถาบัน

1111
        
นายนิยม ศรีวิเศษ

           นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

222

     นายลิขิต พลเหลา
       ผู้อำนวยการสถาบัน

รับ-ส่ง หนังสือ E-office

dddddd

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

vbnm

บัณฑิตอาชีวศึกษา

banner 22

เครื่องมือบริหารหลักสูตร

courses icon4

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

images1

รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน

aaaa

การประกันคุณภาพการศึกษา

sar21 03

ลิ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

111moe1new3123 home logobanner2123456NRCT

สถิติผู้เยี่ยมชม

099449
TodayToday26
YesterdayYesterday115
All_DaysAll_Days99449